DragonBall Z: Budokai Tenkaichi 2

Action

Atari (Spike)

Set 04

Set 03

Set 02

Set 01